Whois Online

We have 13 guests online

การส่งเสริมเอทานอลในประเทศไทย

      • การส่งเสริมเอทานอลในประเทศไทย

            กระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี โดยกำหนดเป้าหมายการใช้

เอทานอลไว้ที่ 3 ล้านลิตรต่อวันในปี 2551-2554, 6.2 ล้านลิตรต่อวันในปี 2555-2559, 9 ล้านลิตร

ต่อวันในปี 2560-2565 


      • กำหนดมาตราการสนับสนุนในด้านต่างๆ

          - การจัดเก็บภาษี การจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ

          - มาตราการด้านการกำหนดราคาเพื่อจูงใจให้ประชาชนใช้แก๊สโซฮอล์มากขึ้น โดยกำหนด

ราคาขายปลีกแก๊สโซฮอล์ต่ำกว่าราคาน้ำมันเบนซิน 91 และ 95