Whois Online

We have 21 guests online

แก๊สโซฮอล์ในประเทศไทย

 ปัจจุบันประเทศไทย โดยกระทรวงพลังงาน อนุญาตให้มีการผลิตแก๊สโซฮอล์ 3 ชนิด คือ

1. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 แบ่งเป็น 

     - น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91

     - น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95

     โดยมีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกินร้อยละ 10 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 9

กับน้ำมันเบนซินพื้นฐานร้อยละ 90 โดยปริมาตรสามารถใช้แทนหรือสลับ

กับน้ำมันเบนซิน 95 และ 91 ได้โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์

 

2. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 

     มีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกินร้อยละ 20 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 19 กับ

     น้ำมันเบนซินพื้นฐานร้อยละ 80 โดยปริมาตร

 

3. น้ำมันแแก๊สโซฮอล์ E85 

     น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ของประเทศไทย คือ น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทา

นอลชนิดความบริสุทธิ์  99.5%  อยู่ระหว่างร้อยละ  75 – 85  กับ น้ำมันเบนซินพื้นฐาน

สามารถใช้เติมในรถยนต์ที่ผลิตให้สามารถรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีส่วนผสมของ

เอทานอลในสัดส่วนที่สูงได้ หรือเรียกว่า รถยนต์ E85 หรือ Flex Fuel Vehicle