Whois Online

We have 34 guests online

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก


ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือสมาชิกวิสามัญของสมาคมจะต้องยื่นความจำนงต่อ

เลขาธิการหรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการตามแบบพิมพ์ที่สมาคมได้กำหนดไว้โดย

สมาชิกสามัญเป็นผู้รับรองอย่างน้อยสองคน