Whois Online

We have 20 guests online

ผลิตภัณฑ์เอทานอล

เอทานอล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. Anhydrous Ethanol คือ เอทานอลที่มีน้ำอยู่น้อยมากหรือเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่ 99% ขึ้นไปซึ่งสามารถใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อใช้เป็นน้ำมันเชื้เพลิงได้

  • Denatured anhydrous ethanol เอทานอลที่แปลงสภาพ โดยการเติมสารปนเปื้อนลงในเอทานอลบริสุทธิ์เพื่อให้เอทานอลนั้นไม่สามารถดื่มได้

  • Indentured anhydrous Ethanol เอทานอลบริสุทธิ์ที่ไม่มีสิ่งเจือปนลงไป สามารถใช้บริโภคได้


2. Hydrous Ethanol คือ เอทานอลที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบกว่าร้อยละ 5