Whois Online

We have 25 guests online

กระบวนการผลิตเอทานอล

          การผลิตเอทานอลประกอบด้วยกระบวนการเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิต

เอทานอลกระบวนการหมักและการแยกผลิตภัณฑ์เอทานอลและการทำให้บริสุทธิ์ซึ่ง

ในขั้นตอบการเตรียมวัตถุดิบนั้นถ้าเป็นประเภทแป้งหรือเซลลูโลส เช่นมันสำปะหลัง

และธัญพืชจะต้องนำไปผ่านกระบวนการย่อยแป้งหรือเซลลูโลสให้เป็นน้ำตาลก่อน

ด้วยการใช้กรดหรือเอนไซม์ ส่วนวัตถุดิบประเภทน้ำตาลเช่นกากน้ำตาลหรือน้ำอ้อย

เมื่อปรับความเข้มข้นให้เหมาะสมแล้วสามารถนำไปหมักได้ในกระบวนการหมักจะ

เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ยีสต์ การ

เลือกใช้ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่นำมาหมักจะช่วยเพิ่มประสิทธิ

ภาพในการหมัก

 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักคือเอธิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลที่มีความเข้มขัน

ประมาณร้อยละ 8 - 12 โดยปริมาตรน้ำหมักที่ได้จากกระบวนการหมัก  จะนำมาแยก

เอทานอลออกโดยใช้กระบวนการกลั่นลำดับส่วน ซึ่งสามารถแยกเอทานอลให้ได้

ความบริสุทธิ์ประมาณร้อยละ 95 โดยปริมาตรจากนั้นจึงเข้าสู่กรรมวิธีในการแยกน้ำ

โดยการใช้โมเลกูล่าร์ซีพ (molecular sieve separation) เอทานอลที่ความบริสุทธิ์

ร้อยละ 95 จะผ่านเข้าไปในหอดูดซับที่บรรจุตัวดูดซับประเภทซีโอไลต์โมเลกุลของ

เอทานอลจะไหลผ่านช่องว่างของซีโอไลต์ออกไปได้ แต่โมเลกุลของน้ำจะถูกดูดซับ

ไว้ทำให้เอทานอลที่ไหลออกไปมีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 ส่วนซีโอไลต์ที่ดูดซับน้ำ

ไว้จะถูกรีเจนเนอเรตโดยการไล่น้ำออก เอทานอลความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 สามารถ

นำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อใช้ในรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินได้                                    กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง  

         

                                    สัดส่วนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง

                                   หัวมันสด 1 ตัน     ผลิตเอทานอลได้ 140 ลิตร

                                   มันเส้น 1 ตัน        ผลิตเอทานอลได้ 333 ลิตร

                                   แป้งมัน 1 ตัน        ผลิตเอทานอลได้ 500 ลิตร

 


                              

                                     กระบวนการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล 

         

                                         สัดส่วนการผลิตเอทานอลจากน้ำตาล

                                 อ้อย 1 ตัน                 ผลิตเอทานอลได้ 70    ลิตร

                                 กากน้ำตาล 1 ตัน      ผลิตเอทานอลได้ 238  ลิตร