Whois Online

We have 17 guests online

วัตถุประสงค์

1.ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการผลิตและการค้าเอทานอลโดยคำนึงถึงความมั่นคงทาง

   ด้านพลังงานและเศรษฐกิจของชาติรวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน


2.สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก  แก้ไขอุปสรรค  ข้อขัดแย้งต่างๆ เป็นตัวกลางช่วยเจรจาทำความตกลงกับ

   บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ติดตามความ

   เคลื่อนไหวของตลาดการค้า  ทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าและพลังงานทดแทนเพื่อให้

   สมาชิกได้รับทราบ


3.สนับสนุนหรือดำเนินการทำวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอล ตลอดจนเทคโนโลยีกรรมวิธี

   การผลิตเอทานอล รวมถึงการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยว

   กับการวิสาหกิจเอทานอล


4.จัดทำสถิติและข้อมูลต่างๆที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินวิสาหกิจของสมาชิก


5.ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย ของสมาชิกให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธี

   การผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น


6.ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตาสหกรรมเอทานอล หรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจ

   อื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม


7.ส่งเสริมการผลิตเอทานอล เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดภายในประเทศ


8.เป็นตัวกลางในการทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การ

   ประกอบวิสาหกิจของสมาชิกดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย


9.เป็นตัวกลางในการประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกการ

   ประกอบวิสาหกิจเอทานอล